KATA

SHURI-TE 

PINAN 1-5

NAIFANCHIN 1-3 

BASSAI - DAI

BASSAI - SHO

KOSOKUN - DAI

KOSOKUN - SHO 

SHIHO - KOSOKUN 

ITOSU NO ROHAI 1-3

WANKAN

WANSHU

WANDAN

CHINSHYU

CHINTEI 

CHINTO

GOJUSHIHO (USEISHI 54)

JITTE

JION

JIINTOMARI-TE

MAITRE ARAGAKI

NISEISHI 

SOCHIN 

UNSU 

MAITRE NAKAIMA

NISEISHI

SEISAN 

SANSEIRU

PACHU

HEIKU

PAIKU 

ANAN

MAITRE KIHAN

ANANKO ICHI

ANANKO NI

TOMARI NO CHINTO SHURI-TE 

PINAN 1-5

NAIFANCHIN 1-3 

BASSAI - DAI

BASSAI - SHO

KOSOKUN - DAI

KOSOKUN - SHO 

SHIHO - KOSOKUN 

ITOSU NO ROHAI 1-3

WANKAN

WANSHU

WANDAN

CHINSHYU

CHINTEI 

CHINTO

GOJUSHIHO (USEISHI 54)

JITTE

JION

JIIN

MABUNI KENWA

SHINSEI DAI ICHI

SHINSEI DAI NI 

SHINPA

MYOJO

SEIRYU - AOYAGI

JUROKU

MATSUKAZE 

NIPAIPO

GO GENKI

HAFFA

HAKKAKU

PAPPUREN 1-3

NEPAI

VARIATIONS DE KATAS

ISHIMINE NO BASSAI

MATSUMURA NO BASSAI

OYADOMARI NO BASSAI

TAWADA NO BASSAI

CHIBANA NO BASSAI

TOMARI NO BASSAI

MOTOBU NO BASSAI

CHATANYARA NO KUSHANKU

CHIBANA NO KUSHANKU

TOMARI NO CHINTO

MATSUMORA NO ROHAI

TOMARI NO WANSHU

JABU NO JION

MATSUMURA NO SEISAN

SANCHIN (UECHI RYU)